Marrëveshjet ndërkombëtare/acquis dhe hidroenergjitike në lidhje me biodiversitetin

Marrëveshjet ndërkombëtare/acquis dhe hidroenergjitike në lidhje me biodiversitetin

Trajnim “ Marrëveshjet ndërkombëtare/ acquis dhe hidroenergjitike në lidhje me biodiversitetin"

Në datat 15, 17 dhe 22 dhjetor 2020 u zhvillua trajnimi online “Marrëveshjet ndërkombëtare/ acquis dhe hidroenergjitike në lidhje me biodiversitetin" me anëtarët e rrjetit BIONET.

Trajnimi për anëtarët e BioNET kishte synim të arrinte:

  • Rritjen e njohurive mbi acquis të lidhura me ujin / marrëveshjet ndërkombëtare dhe se si ato kapin aspektet e biodiversitetit dhe mbrojtjes së natyrës;
  • Rritjen e njohurive me shembuj të adresimit të mini hidrocentraleve (sfidat kryesore dhe praktikat më të mira);
  • Zhvillimin e aftësive se si të identifikohet, jepet përparësi dhe komunikohet acquis të lidhura me ujin / marrëveshjet ndërkombëtare dhe si të planifikohen veprime të rëndësishme për mbrojtjen e biodiversitetit të trupave ujorë në aspektin e hidrocentraleve;
  • Familjarizimi me zhvillimet e reja / të ardhshme në planifikimin strategjik për mbrojtjen e biodiversitetit brenda politikave të lidhura me ujin dhe rëndësinë e tyre për Ballkanin Perëndimor;
  • Inicimi i planifikimit strategjik për të adresuar presionet e energjisë hidrike.

Në këtë trajnim mori pjesë dhe përfaqësuësja e INCA-s duke dhënë kontribut në shembujt e prezantuar dhe me informacione që lidhen me zbatimin e vlerësimit real të ndikimeve negative në trupat ujore dhe në biodiversitetin e tyre.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: