Aktivitetet e projektit

Aktivitetet e projektit

librazhd1Takim me kershilltare te bashkise Prrenjas per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
- Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
- Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
- Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
- Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Keshilltaret nepermjet pyetjeve dhe diskutimeve ishin te interesuar mbi transparencen e vendimeve qe merr AdZM Elbasan, furnizimin e dru zjarri te banoreve qe banojne ne zonen e parkut, mbi kullotjen e bagetive te banoreve, mbi tarifat e kullotjes qe aplikohen, mbi ndertimin e HECE-ve, mbi prerjen e pyjeve dhe ne vecanti  mbi siperfaqen e dhene ne perdorim brenda zones se perdorimit tradicional te parkut nje subjekti privat per kultivimin e e bimeve mjeksore.
Keshilltaret kerkuan rritjen e bashkepunimit dhe kordinimin e puneve midis administrates se bashkise dhe AdZM Elbasan per mbrojtjen e parkut dhe mjedisit ne teresi e sidomos ne luften per shuarjen e zjarreve e cila nuk ka qene ne nivelin e duhur.


librazhd2Takim me banore te fshatit Dragostunje per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Takimi u hap me fjalen e perfaqesuesit te Agri-En dhe vazhdoi me fjalen e perfaqesuesit te AdZM Elbasan. Menaxheri i projektit i njohu banoret me projektin, aktivitet e zhvilluara dhe ecurine e projektit ne teresi.
Perfaqesuesi i AdZM Elbasan i njohu te pranishmit me Planin e Menaxhimit te PK Shebenik-Jabllanice.
Ne kete takim u njohem me problematikat e ketyre banoreve qe ishin  furnizimi me dru zjarri,  tarifat e larta te  kullotjes, njohja e pronave brenda parkut.
Kerkese e ketyre banoreve ishte ndryshimi i kufijve te parkut dhe hapja e nje kanali vadites ne teritorin e parkut  dhe rritja e investimeve ne lera e ne pastrime ne pyjore etj.


librazhd3Takim me banore te fshatrave Kuterman, Vehcan dhe Floq, Kokreve e Letem per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Në këto takime u te pranishmit u njohen me projektin , qëllimi dhe objektivat e etij, u diskutua mbi planin e menaxhimit  te parkut dhe problematikat e ndryshme qe shqetësojnë komunitetin dhe aktorët e tjerë. Në këtë aktivitet pati pyetje dhe diskutime në lidhje membrojtjen dhe  menaxhimin  te parkut kombëtarë Shebenik-Jabllanicë. Banorët ngritën shqetësimin në lidhje me Hec-et dhe mundësisë të furnizimit me dru zjarri për stinën e dimrit, si dhe problemi i kufizimit të kullotave dhe tarifat e larter te kullotjes se bagetive. Përfaqësuesit e AdZM Elbasan sqaruan mënyrat dhe mundësitë e mundshme për plotësimin e nevojave të fshatarësisë me dru zjarri në mënyrë të qëndrueshme dhe të kontrollueshme.


librazhd4Takim i lancimit te projektit.

Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
- Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
- Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
- Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
- Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura. Ne takim moren pjese perfaqesues te INCA Tirane, te administrates se se bashkise Librazhd, te biznesit, OJF locale, specialiste, banore etj.


Takim me Administraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Hotolisht per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me aktore të zonës së Njesise Administrative Hotolisht si komunitet që jeton brenda dhe rreth zonës së PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet morën pjesë dhe përfaqësues të Njësisë Administrative Hotolisht dhe kryetar fshatrash, banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
1.Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
2.Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
3.Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
4.Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura.

Takim me keshilltare te bashkise Librazhd per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me keshilltare te bashkise Librazhd me teritor dhe komunitete ne park dhe  rreth zonës së PK Shebenik-Jabllanicë. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
- Njohja e pjesëmarrsëve me projektin
- Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
- Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
- Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe natyres ne teresi. Keshilltaret zgjodhen edhe perfaqesuesin e tyre ne Forumin mjedisor lokal per mbrojtjen dhe menaxhimin e PK Shebenik-Jabllanice.


Takim me Administraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Stebleve per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me aktore të zonës së Njesise Administrative Stebleve si njesi me teritor e komunitet brenda dhe rreth zones se PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet morën pjesë përfaqësues të Njësisë Administrative Stebleve,kryetar fshatrash, banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:

 • Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
 • Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
 • Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
 • Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve

Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura.


librazhd8Takim me perfaqesues te Agjensisise se pyjeve e kullotave, te MNZ e perfaqesues te tjere te bashkise Librazhd, AdZM Elbasan e specialiste  per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me perfaqesues te bashkise e aktore te tjere. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
1.Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
2.Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
3.Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
4. Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Te pranishmit bene pyetje, diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura e natyres ne teresi si dhe ne rritjen e bashkepunimit te AdZM Elbasan me MNZ per shuarjen e zjarreve.


librazhd9

Takim me Administraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Qender per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me aktore të zonës së Njesise Administrative Qender si njesi me teritor e komunitet brenda dhe rreth zones se PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet morën pjesë përfaqësues të Njësisë Administrative Qender, kryetar fshatrash, perfaqesues nga biznesi, banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
1.Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
2.Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
3.Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
4.Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje rreth ndertmit te H,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura.


librazhd10

Takim me Administrate e Bashkise Prrenjes dhe aktore te tjere per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice. Aktiviteti i planifikuar me administraten dhe  aktore të tjere ne bashkine Prrenjas si bashki me teritor e komunitet brenda dhe rreth zones se PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet mori pjese kryetari i bashkise, N/Prefekti, perfaqesues nga biznesi, specialite, banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan etj. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
- Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
- Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
-Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
- Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Ne takim kryetarin e bashkise vuri theksin ne rritjen e bashkepumit me AdZM Elbasan dhe shprehu gadishmerine per ta rritur kete bashkepunim sidomos ne luften ndaj zjarreve dhe mbrojtjen e parkut dhe natyres ne teresi. Pyetjet dhe diskutimet u perqendruan ne problematikat e parkut si ndertimi i HECE-ve, prerja e pyjeve etj. Ne takim u diskutua edhe rreth planit te menaxhimit te te Parkut.


Takim me Alibrazhd11dministraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Qukes per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice. Aktiviteti i planifikuar me aktore të zonës së Njesise Administrative Qukes si njesi me teritor e komunitet brenda dhe rreth zones se PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet morën pjesë përfaqësues të Njësisë Administrative Qukes, kryetar fshatrash, perfaqesues nga MNZ e bashkise Prrenjes banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
1.Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
2.Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
3.Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
4.Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje rreth furnizmit me dru zjarri te banoreve dhe ndertimit te HECE-ve,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura.

librazhd12Takim me Administraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Lunik per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Aktiviteti i planifikuar me aktore të zonës së Njesise Administrative Lunik si njesi me teritor e komunitet brenda dhe rreth zones se PK Shebenik-Jabllanicë. Në këtë aktivitetet morën pjesë përfaqësues të Njësisë Administrative Lunik ,kryetar fshatrash, banore e perfaqesues nga AdZM Elbasan. Perfaqesuesit e dy organizatave perfituese te ketij miniprojekti udhëhoqën këtë aktivitet sipas një axhendes:
1.Njohja me projektin të pjesëmarrsëve
2.Lobimi dhe Advokacia për mbrotjen e PK SHebenik-Jabllanice
3.Identifikimi i problematikave që duhen adresuar për zgjidhje pranë autoriteteve përkatëse.
4.Pyetje dhe diskutime me pjesëmarrësve rreth këtyre çështjeve
Takimi i zhvilluar pati një interes shumë të madh nga pjesëmarrësit, të cilët u aktivizuan në pyetje,diskutime dhe debate mbi problematikat dhe mënyrat e menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice dhe mbrotjes të Zonave të Mbrojtura.


librazhd13Takim me Administraten, kryetare fshatrash, komunitetin dhe aktore te tjere ne Njesine Administrative Rrajce per rritjen e rolit te tyre per lobim dhe advokaci ne mbrotjen dhe menaxhimin e parkut komebtar Shebenik-Jabllanice.

Në këtë takim u prezantuan projekti nga perfaqesuesi i Agri-En,  qëllimi dhe objektivat e tij dhe gjithashtu u prezantua dhe Lobimi dhe Advokacia nga specialisti e Albnatyres.
Gjithashtu u diskutua mbi planin e menaxhimit dhe problematikat e ndryshme qe shqetësojnë komunitetin dhe aktorët e tjerë. Ne takim perfaqesuesi i AdZM ngriti problemin e prerejeve ne park si dhe mungesen e bashkepunimit te komunitetit te disa fshtrave ne shuarjen e zjarreve nga park dhe kerkoi qe te rriten aktivitetet ndergjegjesuese ne kete njesi aministrative Në këtë aktivitet pati pyetje dhe diskutime në lidhje me menaxhimin dhe mbrotjes së parkut kombëtarë Shebenik-Jabllanicë .
Banorët ngritën shqetësimin në lidhje me drute e zjarrit dhe kullotat. U diskutua edhe mbi ngritjen e forumit mjedisor lokal per menaxhimin e PK Shebenik-Jabllanice.


Efektet e HEC-ve në  Zonat e Mbrojtura (PK Shebenik-Jabllanicë)
Efektet e HEC-ve në Zonat e Mbrojtura janë të mëdha, në mënyrë të përmbledhur jepen më poshtë:
 • Ndikimet në ujërat nëntokësore
Në basenet e lumenjve të Përrenjëve zalli Borovës, zalli Qarrishtës, She e Dragostunjës dhe shumë projekte kanë ndikime të rëndësishme. Bazuar në analizën e bërë, është vlerësuar se kanë ndikime të konsiderueshme.
 • Ndikimet në ujërat Sipërfaqësore.
Mund të shkaktojnë ndryshime në morfologjinë e lumit (vazhdimësi, ndryshimet në gjerësinë dhe thellësinë e rrjedhës së ujit, ndryshimet në strukturën dhe nënshtresën e shtratit të lumit dhe të bregut të lumit).
Anketa përfshinte vlerësimin e gjendjes ekologjike. U vlerësuan ekspozimi i lumit ndaj ndotjes antropogjene dhe ndryshimeve hidromorfologjike. Konstatohet se shumica e lumenjve malorë në të cilët gjenden HEC-et, janë të ndotura, edhe pse minimalisht. Nivelet më të larta të ndotjes janë pothuajse në çdo zonë.
 • Ndikimet në biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura
Në ditët e sotme, është praktikë standarde të sigurohet që këto objekte janë të kalueshme për peshqit duke ndërtuar shkallët e peshqve (pasazhe). Fakti tregon se shumica e projekteve të HEC-ve të vogla nuk kanë objekte të tilla, duke patur kështu një ndikim të fortë kumulativ negativ në iktiofaunën e Shqipërisë. Kjo situatë ka të ngjarë të jetë e shkaktuar nga fakti se në  VNM-të e rishikuara, ndikimet në popullatën e peshkut nuk janë marrë parasysh.
Përveç efektit pengues, HEC-et kanë impakte kumulative negative në biotën lumore përmes ndryshimeve në nivelet e rrjedhjes së ujit. Këto janë të rëndësishme jo vetëm për të mbrojtur faunën e poshtëm dhe habitatet ujore, por edhe për të mbështetur habitatet përgjatë brigjeve të lumenjve.
Është e qartë se prurjet (rrjedhja ujore ose ekologjike) janë vendosur kryesisht në bazë të metodave hidraulike dhe duke mos marrë parasysh nevojat e biotës (kjo është gjithashtu e dukshme pasi komunitetet e peshkut, të cilat shpesh përdoren në metodat e vlerësimit Prurjes Mjedisore nuk ishin pjesë e VNM-ve
Gjatë vëzhgimit në terren u përcaktua se mesatarisht projektet e HEC-ve në nuk duket të kenë menaxhim të mjaftueshëm të Prurjet Mjedisore.
Meqenëse mirëmbajtja e rrjedhës ekologjike është vendimtare për biotën, habitatet e lumenjve dhe mbajtjen e vazhdueshmërisë së lumit, monitorimi që Rrjedhja Ekologjike është efektive, duhet të jetë pjesë e programit të monitorimit. Faktet tregojnë se kjo nuk është gjithmonë.
Një ndikim tjetër kumulativ negativ mbi biodiversitetin lind nga fragmentimi i habitatit të shkaktuar nga hapja e rrugëve të aksesit, ndërtimi i linjave të reja të energjisë ose tubacionet e devijimit.
Këto ndikime negative janë më të theksuara në zonat e pabanuara, ku gjatësia e infrastrukturës së nevojshme sidomos rrugët është më e madhe, dhe përveç kësaj këto zona nuk janë nën presion antropogjen, pra habitatet janë të natyrshme. Përveç kësaj, linjat e reja të energjisë rrisin rrezikun nga elektroshoku për zogjtë.
Përveç këtyre, ndikimet negative që skemat e HEC-ve mund të kenë mbi peizazhin, gjithashtu mund të ndikojnë seriozisht në zonat e mbrojtura. Të gjitha ndikimet e përmendura janë rritur seriozisht kur projektet e HEC-eve janë planifikuar si sisteme kaskadash.
Situata më alarmuese është, siç u përmend, në pellgun e lumit Shkumbin - Parku Kombëtar i Shebenik-Jabllanices, ku 6 HEC-e të vogla tashmë janë në punë dhe 2 të pezulluar  për momentin.
 • Vlerat e peizazhit
HEC-et, ose disa prej elementëve të tyre, janë kryesisht të vendosura në zonat e peizazhit natyror. Ndikimet potenciale mund të ndahen në dy grupe kryesore:
 • Ndikimet e drejtpërdrejta fizike mbi elementët e peizazhit shkaktohen për shkak të ndërtimit të rrugëve hyrëse, tubacioneve, linjave të energjisë dhe centraleve të fuqisë.
  • Ndikim tjetër i rëndësishëm është heqja e mbulimit natyror dhe gërmimi në shpatet e pjerrëta. Kjo është më e zakonshme në lidhje me ndërtimin e rrugëve të aksesit dhe, në një shkallë më të vogël, ndaj elementëve të tjerë. Shpatet e ndërtuara të pjerrëta ndërhyjnë në aktivitetet e rehabilitimit të zonës përreth, dhe kështu pasojat e dukshme janë të përhershme (ose të qëndrueshme për shkak të mbivendosjes së bimëve natyrisht të ngadalshme). Punët e tjera të ndërtimit zakonisht kanë ndikim më të vogël, dhe mund të minimizohen më tej duke ndërmarrë rehabilitim. Ndikimet vizuale janë pasojat e atyre fizike. Në HEC-et ndikimet vizuale shprehen në nivel lokal dhe ndikimet më të theksuara vizuale zakonisht shkaktohen nga ndërtimi i rrugëve hyrëse, sidomos nëse rehabilitimi nuk zbatohet në zonën e prekur.
 • Baseni i lumit SHKUMBIN
Zonat e mbrojtura në pellgun e Shkumbinit: Dy parqe PK Shebenik-Jabllanicë), gjashtë Rezerva Natyrore të Menaxhuara (Kutruman, Qafë-Bushi, Sopot, Dardhe-Xhyre, Stravaj, Polis). Zonat e Mbrojtura ekzistuese dhe vendet e propozuara në Rrjetin Emerald mbulojnë një sipërfaqe totale prej rreth 45 000 ha. Përveç kësaj, ekzistojnë rreth 74 monumente natyrore (46 gjeomonumente 28 biomonumente) të vendosur brenda pellgut të Shkumbinit ndërsa Parku Kombëtar i Shebenik-Jabllanices është një bazë e rëndësishme e rrjetit Emerald të Shqipërisë dhe një zonë thelbësore ndërkufitare të Brezit të Gjelbër Europian. Të gjitha këto shifra tregojnë rëndësinë e pellgut të Shkumbinit në kontekstin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Në ditët e sotme, lumi i Shkumbinit është ende nën të njëjtat kërcënime, dhe modifikimet e habitatit dhe ndotja e ujit (si nga industriale dhe urbane) mbeten kërcënimet më serioze për ekosistemet e lumenjve dhe breg lumenjve dhe biota e tyre e lidhur. Fragmentimi, ndryshimi dhe humbja e habitatit lidhen kryesisht me ndërtimin e digave të hidrocentraleve, autostradave dhe nxjerrjes së zhavorrit në shtratin e lumit.
Janë rreth 74 hidrocentrale të vegjël (HEC-e), prej të cilave 12 janë tashmë në funksionim, 8 të tjera janë në ndërtim e sipër dhe janë planifikuar të ndërtohen 54 HEC-e e mbetura në pellgun e Shkumbinit. 31 prej tyre bien në zonat e mbrojtura; 29 HEC-e të planifikuar bien brenda Parkut Kombëtar të Shebenik-Jabllanicës. Ndërtimi i digave të HEC-ve në pellgun e Shkumbinit do të shkaktojë dëme të mëtejshme të pakthyeshme në funksionimin e ekosistemit të lumit dhe biodiversitetin. Ata do të fragmentojnë më tej dhe do të rrezikojnë ekosistemin e lumenjve dhe do të vënë në rrezik zhdukjen e shumicës së llojeve të peshqve vendas të lidhur me ujërat e rrjedhshëm të lumenjve dhe rrjedhave malore. Për më tepër, ndërtimi i 29 HEC-eve të tjerë të planifikuar brenda Parkut Kombëtar të Shebenik-Jabllanicës, do të shkaktojë ndikime të pafavorshme në Biodiversitetin e Parkut.

Projekti “Rritja e kapaciteteve lokale per lobim dhe advokaci per mbrojtjen dhe menaxhimin e Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice” zbatohet nga Shoqata Agri-En  dhe Albnatyra në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile për të promovuar mbrojtjen e natyrës në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – INCA dhe Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës – IUCN.

Ky publikim është prodhuar me asistencë të Komunitetit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është vetëm përgjegjësi e partnerëve që zbatojnë projektin dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MES ORGANIZATAVE MJEDISORE TË SHOQËRISË CIVILE PËR NGRITJEN E RRJETIT "SHEBENIKU"

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: