Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Tryezë të rrumbullakët me mediat - Procedurat e VNM / VSM

Tryezë të rrumbullakët me mediat - Procedurat e VNM / VSM

Tryezë të rrumbullakët me mediat - “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”

 

Tiranë, 27.10.2017 - Çështjet mjedisore që shoqërojnë projekte të ndryshme që janë zhvilluar në të gjithë vendin janë një nga pjesët më të rëndësishme të procesit të zbatimit të projektit. Megjithëse është shumë e rëndësishme për t'u marrë parasysh gjatë zhvillimit të projektit dhe për të bërë një plan të mirë të zbutjes ose zvogëlimin ose shmangien e ndikimit negativ në mjedis, projektet kohë pas kohe nuk llogarisin saktë ndikimet e tyre dhe nuk përfshijnë masat për zbutjen / shmangien e ndikimeve të tyre. Ky proces është ballafaquar me reagimin e komunitetit për të protestuar ose kundërshtuar projektet dhe kërkesat e komunitetit për të marrë pjesë në konsultimet / diskutimet publike dhe më tej në procesin e vendimmarrjes për këto projekte. Por kjo kërkesë nuk respektohet siç duhet dhe situata e kundërt kur komuniteti është duke u bërë pjesë e konsultimit publik dhe procesit të vendimmarrjes, projekti ka marrë konsensus midis pjesëve dhe ka përfunduar në një rast të favorshëm për publikun dhe autoritetet dhe për më tepër për më shumë qëndrueshmëri dhe zhvillim ekonomik miqësor me mjedisin.

Ngritja e vetëdijes dhe njohurive të tyre për transparencën publike dhe pjesëmarrjen e publikut në konsultimet e projekteve të ndryshme dhe rolin e medias në këto aktivitete duke reklamuar takimet dhe mundësitë e diskutimit ndërmjet autoriteteve publike, investitorëve dhe komunitetit, ishte tema kryesore e sesionit të trajnimit që ekipi i projektit CO-SEED në Shqipëri ka organizuar për dhe me përfaqësuesit e medias. Ekipi i projektit CO-SEED në Shqipëri zhvilloi këtë trajnim për të krijuar një urë komunikimi dhe angazhuar mediat në procesin e informimit, diskutimit dhe vendimmarrjes së komunitetit në zhvillimin e projekteve të ndryshme që kanë ndikim në mjedis.

Trajnimi u përqendrua në rëndësinë e gazetarëve dhe medias - vizuale dhe të shkruara - në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për të marrë pjesë aktive në planifikimin dhe zhvillimin e projekteve dhe krijimin e një mendimi ku publiku mund të gjejë mënyrat e tij të informimit dhe komunikimit për t'u angazhuar gjatë proceseve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Vlerësimit Strategjik Mjedisor. Në këtë trajnim morën pjesë dhjetë përfaqësues të medias dhe ndoqën trajnimin gjysmë ditor ku organizatorët shpjeguan se çfarë janë VNM dhe VSM, cilët janë autoritetet publike përgjegjëse për to dhe cilat janë detyrimet e kuadrit ligjor dhe institucional për të angazhuar publikun në këto procese. Koordinatorja e projektit shpjegoi në përgjithësi qëllimin e projektit dhe pasi eksperti ligjor bëri një prezantim të shkurtër mbi pikat e shtyllave kryesore të Konventës së Aarhusit (Qasja e Publikut në Informacion, Pjesëmarrja e Publikut dhe Qasja në Drejtësi) dhe se si media mund të bëjë lajme ose artikull për ta për të ndihmuar komunitetin për informimin, pjesëmarrjen dhe dhënien e mendimit të tyre në vendimmarrje.

Të gjithë gazetarët shprehën interesimin për temën dhe bënë një diskutim produktiv për angazhimin e medias për prezantimin e çështjeve të mjedisit në edicionet e tyre, gazetat apo mediat sociale. Ato dhanë propozime të frytshme se si të rritet interesi i gazetarit për të marrë pjesë në këto aktivitete dhe se si OSHC-të mund t'u japin atyre informacion, fakte dhe zhvillime gjatë proceseve të VNM dhe VSM.

Në fund të trajnimit, ekipi i projektit prezantoi manualin mbi praktikat më të mira globale për bashkëpunim të suksesshëm midis organizatave të shoqërisë civile, autoriteteve publike dhe kompanive private në vendimmarrjen për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe vlerësimet strategjike mjedisore.

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.co-seed.eu

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: