Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Presidenti i INCA në Forumin e Politikave Bujqësore 2017

Presidenti i INCA në Forumin e Politikave Bujqësore 2017

APF 2017 (Forumi i Politikave Bujqësore) mblodhi mbi 130 aktorë relevantë, të cilët ndanë mendime mbi politikat bujqësore dhe zhvillimin rural në Ballkanin Perëndimor dhe ofruan rekomandime për përmirësimin e situatës aktuale.

Forumi i Politikave Bujqësore (APF) 2017 u organizua nga Grupi Permanent i Punës për Zhvillim Rural në Evropën Juglindore në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Malit të Zi, në Podgoricë, më 11 dhe 12 Tetor. Ajo mblodhi mbi 130 përfaqësues të autoriteteve publike relevante, civile dhe sektorit privat, nga rajoni dhe jashtë. Zgjerimi i punësimit dhe mundësive për investime në zonat rurale si dhe përdorimi i drejte dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore do të ulë migrimin nga zonat rurale. Ballkani Perëndimor duhet të konsolidojë veprimet e nevojshme për të krijuar një zonë ekonomike rajonale në përputhje me acquis e BE-së për të eliminuar pengesat e aksesit në treg, uljen e kostos së tregtisë dhe për të tërhequr më shumë investime.  

Presidenti i INCA, Dr. Genti Kromidha, mori pjesë në APF 2017 dhe prezantoi raportin mbi Menaxhimin e Burimeve natyrore në vendet e Evropes Jug-lindore. Raporti bën një vlerësim të gjendjes së burimeve natyrore (pyjet, ujërat, toka) dhe menaxhimit të tyre në gjashtë vende të Evropës juglindore (Shqipëri, Bosnje-Hercegovine, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni, Serbi), pasuar nga një analizë e ecurisë aktuale të përputhshmërisë me legjislacionin dhe strategjitë përkatëse Evropiane për burimet natyrore. Bazuar në këtë analizë, raporti përcakton një listë çështjesh dhe sfidash thelbësore të cilat kërkojnë ndërhyrje politike, përfshirë përmirësimin e përdorimit të burimeve natyrore dhe rritjen e konkurueshmërisë së bizneseve, sigurimin dhe promovimin e shërbimeve mjedisore, përqasje të qëndrueshme në menaxhimin e tokës, përmirësimin e kuadrit institucional dhe ngritjen e kapaciteteve. Raporti është përgatitur gjatë periudhës Gusht 2016-Qershor 2017 nga ekspertet e burimeve natyrore pranë Grupit Permanent të Punës për Zhvillimin Rural Evropen Juglindore, në kuadër të projektit “Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe ujërave në EJL (LEIWW), financuar nga GIZ.

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: