Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Takimi i Tretë i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës

Broshura PDF: Shiko dokumentin

Tiranë – 14 Dhjetor 2017 – Në ambientet e INCA u zhvillua takimi i tretë koordinues i Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte diskutimi i planit të punës, mbarëvajtja e aktiviteteve përgjatë periudhës që lamë pas, si dhe diskutimi i aktiviteteve të Rrjetit në të ardhmen.

Adresimi i problematikave me cilat përballen Zonat e Mbrojtura si dhe promovimi i vlerave të këtyre zonave përmes zërit të shoqërisë civile dhe komunitetit lokal, është fokusi kryesor i këtij projekti. Ai ka si objektiv të përgjithshem të kontribojë në menaxhimin e qëndrueshëm të Zonave të Mbrojtura nëpërmjet forcimit të rolit aktiv dhe pjesëmarrës të Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile.

 

Në takim u diskutuan çështje si ecuria e projektit dhe masat për mbylljen e tij, skema e raportit përfundimtar, skema e paraqitjes në hartë e impakteve negative të indentifikuara për Zonat e Mbrojtura të marra në studim. Mbi këtë çështje u bë edhe një prazantim nga eksperti i GIS.

 

Ky takim zhvillohet në kuadër të projektit "Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura", pjesë e programit SENiOR-II Albania (Senior Albania), zbatuar nga REC Shqipëri, financuar nga qeveria suedeze (Embassy of Sweden in Tirana).