Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Metodologjia për identifikimin e impakteve negative në Zonat e Mbrojtura

Metodologjia për identifikimin e impakteve negative në Zonat e Mbrojtura

Njohja dhe zbatimi i metodologjisë për identifikimin e impakteve negative në zonat e mbrojtur nëpërmjet analizave dhe anketimit individual

 

Kukës 25 Shtator; Vlorë 27 Shtator; Prespë/Korçë 2017 - Në funksion të iniciativës së Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri, mbi procesin e identifikimit  të  aktiviteteve me impakt negativ në 16 Zona të Mbrojtura në Shqipëri, Instituti për Ruajtjen e Natyrës zhvilloi Trajnimet Rajonale mbi “Njohja dhe zbatimi i metodologjisë për identifikimin e impakteve negative në zonat e mbrojtura, nëpërmjet analizave dhe anketimit individual (plotësimi i  pyetësorit)”. Në trajnim merrnin pjesë organizatat partnere të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës dhe përfaqësuesit e OJF-ve lokale të cilët janë përfshirë në identifikimin e impakteve negative në Zonat e Mbrojtura pilote të përzgjedhura.

Trajnimi kishte për qëllim njohjen e metodologjisë për identifkimin e impakteve negative në zonat e mbrojtura si dhe kryerjen e procesit të plotësimit të pyetësorëve individual. 

Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit "Promovimi dhe adresimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura".

Pjesë e programit SENiOR II Albania (Senior Albania), zbatuar nga REC Shqipëri, financuar nga qeveria suedeze (Embassy of Sweden in Tirana).

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: