Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

Memorandum Mirëkuptimi midis CO-SEED dhe AKM

Memorandum Mirëkuptimi midis CO-SEED dhe AKM

Në kuadër të zbatimit të projektit CO-SEED ““Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Social-Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri në bashkëpunim me organizatat përfituese të grantit për ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve (të dhënë nga projekti CO-SEED) Qendra EDEN dhe MIlieukontakt Shqipëri realizuan në datë 15.02.2017, nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit me bashkëpunëtorin kryesor të projektit dhe të procesit të vlerësimit të VNM në shkallë kombëtare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, në mjediset e saj. Memorandumi i nënshkruar që ato do të zbatojnë, ka për qëllim të kontribuojë në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore përmes përmirësimit të kuadrit rregullator dhe të nxisë më shumë pjesëmarrje dhe transparencë në proceset e vendimmarrjes mjedisore (VNM dhe VSM) me përfitime për shoqërinë në përgjithësi.

Memorandumi ka si qëllim bashkëpunimin për:

  1. Pjesëmarrje aktive në procesin e vlerësimit të VNM të organizuara nga AKM për projekte me ndikim mjedisor;
  2. Pjesëmarrje aktive në proceset e konsultimit me publikun në diskutimet e VNM të organizuara nga AKM/ARM;
  3. Organizimin e aktiviteteve të përbashkëta si takime dhe/ose tryeza pune, me pjesëmarrjen e specialistëve të të dyja Palëve, për përmirësimin e procesit;
  4. Publikimi dhe/ose shkëmbimi zyrtarisht i të dhënave dhe informacioneve, për përmirësimet në legjislacionin dhe vendimmarrjen në Vlerësimet e Ndikimit në Mjedis (VNM).
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: