Aktivitete

Aktivitetet

Ndiqni aktivitetet e kryera nga INCA

GEO-CRADLE - takim mbi vlerësimin e progresit

GEO-CRADLE - takim mbi vlerësimin e progresit

Në kuadër të projektit “GEO-CRADLE” financuar nga Bashkimi Europian, në datat 6-7 Korrik 2017, u mbajt në Bruksel takimi i rishikimit dhe vleresimit të progresit të bërë në gjysmën e jetës së projektit.   

Projekti rajonal GEO-CRADLE është duke punuar për krijimin e një Qendre të Dhënash rajonale që do të shërbejë si një “one-stop-shop” dhe do të lehtësojë aksesin në të dhe shpërndarjen e të dhënave gjeo-hapësinore dhe informacionit të grumbulluar nga satelitët dhe rrjetet më bazë tokësore. Më tej, Portali i GEO-CRADEL do të veprojë si një ndërveprues midis shkencëtarëve dhe prodhuesve të të dhënave të ndryshme, duke ofruar një pikë të vetme për aktorët për identifikimin e të dhënave ekzistuese, aftësive, boshllëqeve dhe plotësuesve, të nevojshme për zhvillimin e sinergjive dhe tregut të mundësive përmes zinxhirit të plotë të vlerave dhe në lidhje me prioritetet rajonale.

INCA si partneri Shqiptar në këtë projekt, ka bërë prepjekeje për të informuar dhe përfshirë të gjithë aktorët kombëtar për të identifikuar sëbashku boshlliqet, sfidat dhe përpunimin e një pamjeje gjithëpërfshirëse të kapaciteteve kombëtare në Observimin e Tokës.  GEO-CRADLE pritet të realizoje katër studime fizibiliteti rajonale në fushat respektive tematike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore dhe menaxhimi i përmbytjeve, Aksesi në Energji, aksesi në lendet e para dhe Ndryshimet Klimatike. Këto studime do të lehtësojnë rritjen e të dhënave dhe shërbimeve në Observimin e Tokes në rajon, në mbështetje të mundësive më të mira të tregut dhe informimit të vendimmarrësve për përdoruesit e të dhënave. Organizatat dhe Institucionet nga Shqipëria, si nga sfera publike dhe ajo private, që i përkasin përdoruesve të të dhënave dhe/ose komuniteteve që ofrojnë shërbime/të dhëna do të përfitojnë përmes pyetësorëve të vëzhgimit të cilat janë plotësuar dhe shprehin aftësitë dhe kapacitetet e tyre dhe do të bëhen pjesë e rrjetit të aktorëve rajonal i cili do të kërkojë të zbatojë GEO, GEOSS dhe Copernicus në të tre rajonet e projektit.

 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: