Albanian Civil Society for an European Environment

 

Programi ACHIEVE (Shoqëri civile shqiptare Për një Mjedis Evropian në Shqipëri)

Promovimi i Ruajtjes së Natyrës dhe Roli i OJF-ve Mjedisore / Nihat DRAGOTI

Programi Achieve, i financuar nga BE (Delegacioni në Shqipëri), ka synim të përmirësojë bashkëpunimin mes Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC) dhe autoriteteve shtetërore, pjesëmarrjen aktive dhe cilësore në proceset legjislative, si dhe të mbajë një rol në e zbatimit të legjislacionit duke pasur parasysh si nismat publike ashtu dhe ato private. Përmes këtyre veprimeve do të ndihmohen OShC-t mjedisore edhe për të përmirësuar më tej strukturën e brendshme organizative, të rrisin cilësinë e stafit të tyre, të përfshijnë vullnetarët dhe të rrisin besueshmërinë dhe profilin e tyre në lidhje me komunitetet vendore ku ushtrojnë veprimtarinë.

Për më tepër...

 


Kukës – 5 Qershor 2016 -  Në rastin e 5 Qershorit, Ditës Botërore të Mjedisit si dhe në kuadër të programit ACHIEVE, financuar nga BE dhe zbatuar nga REC Shqipëri, INCA organizoi një tryezë të rrumbullakët me moton "Tolerance Zero për tregëtine e paligjshme të kafshëve të egra"

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/506-5-qershori-dita-boterore-e-mjedisit


Përmet - 22 Qershor 2016 - Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile (OMSHC) Shqiptare për promovimin e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri”, mbështetur nga programi ACHIVE, INCA organizoi një tavolinë të rrumbullakët në Përmet.

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/508-fuqizimi-i-omshc-ve-per-promovimin-e-mbrojtjes-se-natyres-ne-shqiperi


Përmet, 20-21 Shtator 2016 - Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile (OMSHC) Shqiptare për promovimin e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri”, mbështetur nga ACHIEVE, INCA organizoi trajnimin 2 ditor në Përmet me përfaqësues OMSHC aktive lokale, pushtetin vendor dhe AdRZM – Gjirokastër. 

http://www.inca-al.org/index.php/sq/item/532-zbatimi-efektiv-i-legjislacionit-mjedisor-ne-zonat-e-mbrojtura


Kukës, 28-29/09/2016 - Në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile (OMSHC) Shqiptare për promovimin e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri”, mbështetur nga ACHIEVE, INCA organizoi trajnimin 2 ditor në Kukës me përfaqësues OMSHC aktive lokale, pushtetin vendor dhe AdRZM – Kukës.

http://www.inca-al.org/sq/item/539-zbatimi-efektiv-i-legjislacionit-mjedisor-ne-zonat-e-mbrojtura


Tiranë, 16 Dhjetor 2016 - Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile (OMSHC) Shqiptare për promovimin e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri”, mbështetur prej programit ACHIEVE, organizoi tavolinën e rrumbullakët me temë “Kujdesi dhe trajtimi i kafshëve të egra në Shqipëri”

http://www.inca-al.org/sq/item/549-kujdesi-dhe-trajtimi-i-kafsheve-te-egra-ne-shqiperi


 Përmet, 21 Prill 2017 – INCA në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile (OMSHC) Shqiptare për promovimin e mbrojtjes së natyrës në Shqipëri”, mbështetur prej programit ACHIEVE, organizoi në Përmet tryezën e rrumbullakët me përfaqësues të pushtetit vendor përgjegjës për menaxhimin e burimeve natyrore, AdRZM-Gjirokastër, Organizata Mjedisore të Shoqërisë Civile lokale etj, për të ndarë rezultatet e investigimit dhe zbatimin në praktikë të legjislacionit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri, me fokus  Parkun Kombëtar “Bredhi i Hotovës”.

http://www.inca-al.org/sq/item/564-omshc-te-shqiptare-per-promovimin-e-mbrojtjes-se-natyres


PK Bredhi i Hotovës-Dangëlli, 22 Prill 2017 - INCA në bashkëpunim me AdRZM Gjirokastër dhe klasat e 9-ta të shkollës 9-vjeçare "Meleq Gostnishti" Përmet, me rastin e Ditës së Tokës, organizuan aktivitete edukuese ndërgjegjësuese në Parkun Kombëtar "Bredhi i Hotovës-Dangëlli". 

http://www.inca-al.org/sq/item/565-shkencetaret-e-gjenerates-tjeter


PK Lugina e Valbonës, 24 Maj 2017 - Dita Evropiane e Parqeve Festohet edhe në Pakrun Kombëtar Lugina e Valbonës!

Parku Kombëtar Lugina e Valbonës, mirëpret fëmijët nga shkollat 9-vjeçare të qytetit të bajram Currit, të cilët i bashkohen parkut me mesazhin “One Love Valbona Park”.

http://www.inca-al.org/sq/item/573-one-love-valbona-park


 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: