1_FUTURE

1_FUTURE

1_FUTURE_Berlin

25 partnerë të projektit të projektit 1Future nga rajoni i Ballkanit Perëndimor janë në universitetin tonë për një qëndrim gjithëpërfshirës studimor dhe shkëmbim përvojash. Qëllimi është të fitohet një pasqyrë në integrimin e gjerë të temës së qëndrueshmërisë në mësimdhënie, kërkime dhe transferim, si dhe menaxhimin e qëndrueshëm të operacioneve në HNEE. Kolegët e HNEE tregojnë se si qëndrueshmëria është një pjesë integrale e fushës, projektit ose projektit të tyre kërkimor përkatës.
 
Projekti 1Future, i cili do të zgjasë 3 vjet, synon të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet e klimës dhe qëndrueshmërisë në institucionet e arsimit të lartë (IAL) në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe t'i mbështesë ato në masat e mbrojtjes së klimës, si dhe të integrojë (arsimin e lartë për ) zhvillimi i qëndrueshëm dhe qëndrueshmëria në mësimdhënie dhe kërkime. IAL-të shërbejnë si një lidhje midis aktorëve të ndryshëm nga biznesi, akademia dhe shoqëria civile (OJQ) për ndërtimin e komuniteteve rezistente ndaj ndryshimeve klimatike në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
 
Projekti financohet bashkërisht nga BE dhe Erasmus+. Programi i Ngritjes së Kapaciteteve në Arsimin e Lartë (CBHE) mbështet projekte bashkëpunimi ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e arsimit të lartë. Projekti ndërkombëtar drejtohet nga Universiteti Shqiptar i Tiranës.
 
-------------------------------
25 project partners of the 1Future project from the Western Balkan region are at our university for a comprehensive study stay and exchange of experiences. The aim is to gain an insight into the far-reaching integration of the topic of sustainability into teaching, research and transfer as well as sustainable operations management at HNEE. The HNEE colleagues show how sustainability is an integral part of their respective field, project or research project.
 
The 1Future project, which will run for 3 years, aims to raise awareness of climate and sustainability issues in higher education institutions (HEIs) in the Western Balkans region and to support them in climate protection measures, as well as to integrate (higher education for) sustainable development and resilience in teaching and research. The HEI serve as a link between various actors from business, academia and civil society (NGOs) for the building of climate change-resilient communities in the Western Balkans region.
 
The project is jointly funded by the EU and Erasmus+. The Capacity Building in Higher Education (CBHE) programme supports international cooperation projects based on multilateral partnerships between organisations active in the field of higher education. The international project is led by the Albanian University of Tirana.
 
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: