Problematikat

Problematikat

PROBLEMATIKA:
Procesi i identifikimit dhe analizimit të problemeve kryesore dhe të ndikimeve negative në menaxhimin e parkut, janë mbështetur edhe në dispozitat e ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, në lidhje me veprimtaritë e lejuara, të ndaluara dhe që kërkojnë leje, sipas kategorive të zonave të mbrojtura, në dokumentet strategjike dhe politikat kombëtare, në raportet e gjendjes në mjedis, në raportet dhe monitorimet për ndikimet në ZMM dhe të bashkëbisedimeve me grupet e interesit. Veç kësaj për procesin e identifikimit dhe analizimit të problemeve kryesore dhe të ndikimeve negative në menaxhimin e parkut, u këshilluam edhe me planin e menaxhimit.
Të gjitha ndikimet e identifikuara janë shqetësime të banorëve dhe të përdoruesve të burrimeve natyrore, të administratave përkatëse, të cilët kanë marrë pjesë aktive në hartimin dhe miratimin e listës së impakteve.Varësisht nga rëndësia e problematikave të shtruara në bashkëbisedimet e hapura me grupet e interesit për të finalizuar listën e faktorëve të degradimit dhe të ndikimeve negative në territorin e ZMM.
LISTA E RREZIQET KRYESORE TË ZONËS SË MBROJTUR DHE RRETH SAJ
 • Veprimtaritë sociale-ekonomike, turistike, ndërtimore dhe përdorimi i teknologjive intensive, mjetet dhe mënyrat që shkaktojnë ndryshime rrënjësore në biodiversitet, strukturën dhe funksionet e ekosistemeve tokësore e detare.
 • Veprimtaritë ku përfshihet shfrytëzimi dhe modifikimi i tokës apo shfrytëzimi i nëntokës në pjesë të territorit të zonës, shtratit të detit apo nëntokës së tij.
 • Humbja dhe fragmentimi i habitateve, pёrkeqёsimi i gjendjes sё specieve vulnerabёl apo tё rrezikuara, shkatërrimi i vegjetacionit dhe kullotave nga zjarret.
 • Futjen e specieve jo indigjene/vendase, të specieve gjenetikisht të modifikuara, si dhe futjen apo rifutjen e specieve që ekzistojnë aktualisht ose kanë ekzistuar më parë.
 • Dëmtimi i livadheve të posidonias nga peshkimi, marinë-kultura, anijet, spirancat, dinamiti, ndotja.
 • Urbanizimi bregdetar-detar, ndërtimet dhe veprimtaritë social dhe ekonomike tëpakontrolluara apo dhe ndërtimi i moleve të ankorimit jahteve.
 • Hedhja e mbeturinave,mbetjeve të ngurta, inerteve, të lëndëve të tjera të rerzikshme, helmuese, plasëse, të plehrave dhe pesticideve dhe e çdo lloj lëndeje nga anijet, instalimet dhe nga bregdeti.
 • Fundosja e anijeve, e ngarkesave dhe e mallrave të çdo lloji e tipi dhe mbeturinat të tjera të rënda që mund të zhyten në fundin e detit.
 • Mbishfrytёzimi dhe pёrdorimi jo i qёndrueshёm i rezervave natyrore (peshkim, kullotё, bimё mjekёsore, etj).
 • Shqetёsimi dhe keqtrajtimi i kafshёve, pёrfshirё gjuetinё ilegale tё tyre dhe pёrdorimi i mjeteve e metodave tё ndaluara janё tё prekshme nё zonёn e mbrojtur dhe rreth saj.
 • Prania e marinë-kulturёs, pёrdorimi i ushqimit, antibiotikёve dhe akumulimi i eskrementeve nga peshqit, ushtron njё trysni tё lokalizuar dhe relativisht tё fortё nё mjedis dhe kontribuonё nё ndotjen dhe uljen e cilёsisё sё ujit.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: