Rreth Nesh

Rreth Nesh

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCAështë një organizatë jo qeveritare dhe jo fitim prurëse, e themeluar në Qershor të vitit 2000 dhe e regjistruar si e tillë nga Gjykata e Tiranës në vitin 2004, me vendimin Nr. 1087.
 
Kodi fiskal i këtij instiucioni është K52409010O.
 
INCA ka zyrën e saj qendrore në Tiranë, por vepron në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe më gjerë nëpërmjet partnerëve në nivel kombëtar dhe në rajon. 
 

Zyra qëndrore e organizatës ndodhet në Tiranë në adresën: Rr. Islam Alla, Pall. IVEA, Kati I. Zyra është e pajisur me rreth 10 poste pune, një sallë mbledhjesh me kapacitet 30 vende dhe ka të gjitha pajisjet e nevojshme, si kompjutera, skaner, fotokopje etj. Organizata drejtohet nga Presidenti, i cili përfaqëson edhe personin juridik, i zgjedhur nga Këshilli Administrativ, i përbërë nga 5 persona. Këshilli është përzgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, e cila merr edhe vendimet kryesore për organizatën. Këshilli gjithashtu zgjedh edhe Drejtorin Ekzekutiv, i cili është përgjëgjës për zbatimin e çështjeve teknike. Kryetari i Këshillit është gjithashtu edhe President i organizatës.

Për të arritur objektivat e saj organizata ka vendosur një strukture teknike të brëndëshme:

  • Ruajtja e natyrës & biodiversiteti;
  • Zonat e mbrojtura & Database-i;
  • Ekosistemet e ujërave të embla;
  • Zona detare e bregdetare;
  • Menaxhimi i projekteve;
  • Komunikimi dhe faqia e internetit;
  • Zyra e financës dhe ekonomike;
  • Administrimi dhe dokumentimi.

Struktura e fundit mbulon kryesisht pjesën e logjistikës dhe mbështetjes, grumbullimin e të dhënave dhe dokumentacionin. Aktualisht INCA ka një staf prej 9 vetash që punojnë në zyrë, por nga ana tjetër organizata ka një grup ekspertësh të jashtëm nga fusha të ndryshme që punojnë përgjithësisht në universitete dhe institucione kërkimore. Në nivel kombëtar INCA ka një listë ekspertësh dhe persona kontakti që mbështesin dhe lehtësojnë punën e saj nëpër rrethe (rreth 30 individë). 

Nga Dhjetori 2009 INCA është anëtare e IUCN (Qëndres Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Natyrës) dhe shërben si zyrë përfaqësimi për organizatën e WWF (Fondi Botëror për Jetën e Egër) në Shqipëri ku ka realizuar dhe vazhdon punon për disa projekte së bashku. Që prej dhjetorit 2008 INCA është gjithashtu anëtare e Partneritetit Botëror të Ujit (GWP).

Gjithashtu që nga viti 2013 INCA është themeluese dhe drejton Rrjetin e Shoqatave për Mbrojtjen e Natyrës (Rrjeti për Mbrojtjen e Natyrës) i cili përfshin, për momentin, 8 organizata që zhvillojne aktivitetin në të gjithë vendin.


Sherbimet tona

 INCA, siç përmendet më lart në objektivat e saj, ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore
e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve. Drejtimet kryesore të shërbimeve janë:
-Vlerësime për biodiversitetin dhe “shërbimet mjedisore”;
-Kryerja e studimeve të visibilitetit dhe përgatitja e dokumentave strategjike;
-Përgatitja e planeve të menaxhimit (zonat e mbrojura, zonat bregdetare, pyjet, plane turizmi);
-Trajnime për edukimin mjedisor dhe aktivitet për ngritje kapacitetesh;
-Përgatitja e datebase-ve dhe të kartografimit (GIS);
-Organizimi dhe lehtësimi i takimeve e workshope-ve.

INCA 

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: