Puna me median

Puna me median

Puna me median
Fushata ndërgjegjësuese është një seri iniciativash që kanë për qëllim ngritjen e interesit publik ose politik në një çështje specifike. Jep mesazhe bindese të bazuara në dëshmi dhe të orientuara drejt zgjidhjes për publikun, vendimmarrësit, palët e interesit dhe ata që i ndikojnë ato.
Mediat janë njëkohësisht një mjet dhe një objektiv për advokim-lobim për të ndërtuar një mjedis për vlerësim të një çështje specifike. Media mund:
  • Të luajë një rol kyç në ngritjen e vetëdijes dhe formimit të opinionit publik mbi përdorimin e provave në hartimin e politikave dhe përdorimin e vlerësimit për të nxitur llogaridhënien dhe transparencën.
  • Të formësojë natyrën e debateve mbi rëndësinë e përdorimit të vlerësimit në hartimin e politikave të ruajtjes së natyrës.
  • Të krijojë veprim nga politikëbërësit dhe ligjzbatuesit për domosdoshmërinë e vlerësimit të një çështje specifike.
  • Ndikojë mbi komunitetin, palët e ineteresuara dhe OShC-të për të rritur kërkesën për vlerësimin e një çështje specifike, për të ndikuar dhe reaguar ndaj institucioneve përgjegjese.
Në komunikimin me mediat mund të përdoren teknikat si deklarata për shtyp, konferenca, intervista dhe komente të ndryshme në studio apo dhe në terren.
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: