AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA DHE BURIMET NATYRORE
 
***
LIGJE PËR ZONAT E MBROJTURA
Ligj, Nr.81, Dt.Aktit:04.05.2017, Dt.Miratimit:04.05.2017, Fletore Zyrtare Nr.166, 23 Maj 20178, Faqe:6094.
 
Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, të ndryshuar
Ligj, Nr.8905, Dt.Aktit:06.06.2002, Dt.Miratimit:06.06.2002, Fletore Zyrtare Nr.29, Qershor 2002, Faqe:893.
 
Për mbrojtjen e tokës bujqësore, të ndryshuar
Ligj, Nr.9244, Dt.Aktit:17.06.2004, Dt.Miratimit:17.06.2004, Fletore Zyrtare Nr.49, 19 Korrik 2004, Faqe:3375.
Përmbrojtjen e biodiversitetit,të ndryshuar
LigjNr. 9587, Dt.Aktit:20.07.2006, Dt.Miratimit:20.07.2006, Fletore Zyrtare nr.84, 9 Gusht 2006, Faqe:2847.
 
Përfondin kullosor, të ndryshuar
Ligj, Nr.9693, Dt.Aktit:19.03.2007, Dt.Miratimit:19.03.2007, Fletore Zyrtare Nr.36, 4 Prill 2007, Faqe:678.
 
Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër, të ndryshuar.
Ligj, Nr.9867, Dt.Aktit:31.01.2008, Dt.Miratimit:31.01.2008, Fletore Zyrtare Nr.18, 19 Shkurt 2008, Faqe:18
 
Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore, të ndryshuar
Ligj, Nr.10120, Dt.Aktit:23.04.2009, Dt.Miratimit:23.04.2009, Fletore Zyrtare Nr.62, 14 Maj 2009, Faqe:2828.
 
Për gjuetinë, tëndryshuar
Ligj, Nr.10253, Dt.Aktit:11.03.2010, Dt.Miratimit:11.03.2010, Fletore Zyrtare Nr.39, 12 Prill 2010, Faqe:1433.
 
Për mbrojtjen e mjedisit, të ndryshuar
Ligj, Nr.10431, Dt.Aktit:09.09.2011, Dt.Miratimit:09.09.2011, Fletore Zyrtare Nr.89, 30 Qershor 2011, Faqe:3680.
 
Për menaxhimin e integruar të mbetjeve, të ndryshuar
Ligj, Nr.10463, Dt.Aktit:22.09.2011, Dt.Miratimit:22.09.2011, Fletore Zyrtare Nr.148, 8 Nentor 2011, Faqe:6825.
 
Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë
Ligj, Nr.10433, Dt.Aktit:16.06.2011, Dt.Miratimit:16.06.2011, Fletore Zyrtare Nr.90, Faqe:3715.
 
Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore, të ndryshuar
Ligj, Nr.157, Dt.Aktit:15.11.2012, Dt.Miratimit:15.11.2012, Fletore Zyrtare Nr.157, 6 Dhjetor 2012, Faqe:8498.
 
Për peshkimin, të ndryshuar
Ligj, Nr.64, Dt.Aktit:31.05.2012, Dt.Miratimit:31.05.2012, Fletore Zyrtare Nr.73, 29 Qershor 2012,Faqe:3387.
Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar
Ligj, Nr.107, Dt.Aktit:31.07.2014, Dt.Miratimit:31.07.2014, Fletore Zyrtare Nr.137, Faqe:6315.
Për turizmin, të ndryshuar
Ligj, Nr.93, Dt.Aktit:27.07.2015, Dt.Miratimit:27.07.2015, Fletore Zyrtare Nr.164, 21 Shtator 2015, Faqe:11491.
 
Për akuakulturën, të ndryshuar
Ligj, Nr.103, Dt.Aktit:20.10.2016, Dt.Miratimit:20.10.2016, Fletore Zyrtare Nr.207, Faqe:22217
 
Ligj, Nr.46, Dt.Aktit:18.07.2019, Dt.Miratimit:18.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.111, 30 Korrik 2019, Faqe:8227.
 
 
***
VKM
Përshpalljen e Lagunës së Karavastasë dhe Parkut të Divjakës si ekosistem natyror veçanërisht i mbrojtur për t’u përfshirë në listën e konventës së Ramsarit
Vendim i KM, Nr.413, Dt.Aktit:22.08.1994, Dt.Miratimit:22.08.1194, Fletore Zyrtare Nr.xx, Faqe:xx
 
Për shpalljen, me siperfaqe të zgjeruar, të ekosistemit natyror Divjakë-Karavasta "Park Kombëtar"
Vendim i KM, Nr.687, Dt.Aktit:10.10.2007, Dt.Miratimit:10.10.2007, Fletore Zyrtare Nr.144, 30 Tetor 2007,Faqe:4017.
 
Për shpalljen  "Park Kombëtar" të ekosistemit natyror Shebenik-Jabllanicë”
Vendim i KM, Nr.640, Dt.Aktit:21.05.2008, Dt.Miratimit:21.05.2008, Fletore Zyrtare Nr.87, 11 Qershor 2008, Faqe:3824.
 
Për miratimin e listës së llojeve të huaja invazive dhe për përcaktimin e procedurave, për ndalimin dhe/ose futjen e tyre në pikat doganore të vendit
Vendim i KM, Nr.241, Dt.Aktit:06.03.2009, Dt.Miratimit:06.03.2009, Fletore Zyrtare Nr.43, 14 Prill 2009, Faqe:2210.
 
Për zgjerimin e kufijve të rezervatit natyror të menaxhuar “Kune-Vain-Tale”
Vendim i KM, Nr.432, Dt.Aktit:28.04.2010, Dt.Miratimit:28.04.2010, Fletore Zyrtare Nr.85, 12 Korrik 2010, Faqe:4446.
 
Për miratimin e listave të tipave të habitateve natyrore, bimëve, kafshëve dhe shpendëve, me interes për bashkimin evropian
Vendim i KM, Nr.866, Dt.Aktit:10.12.2014, Dt.Miratimit:10.12.2014, Fletore Zyrtare Nr.194, 23 Dhjetor 2014, Faqe:10841.
 
PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË KOMBËTARE TË ZONAVE TË MBROJTURA DHE TË ADMINISTRATAVE RAJONALE TË ZONAVE TË MBROJTURA
Vendim i KM, Nr.102, Dt.Aktit:04.02.2015, Dt.Miratimit:04.02.2015, Fletore Zyrtare Nr.18, Faqe:821.  
  
 
Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore, 2018-2027.
Vendim i KM, Nr.73, Dt.Aktit:07.02.2018, Dt.Miratimit:07.02.2018, Fletore Zyrtare Nr.52, 16 Prill 2018,Faqe:2973.
 
Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore
Vendim i KM, Nr.593, Dt.Aktit:09.10.2018, Dt.Miratimit:09.10.2018, Fletore Zyrtare Nr.147, 16 Tetor 2018,Faqe:9766.
 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 103, datë 4.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të inspektoratit shtetëror të mjedisit dhe pyjeve”, të ndryshuar”
Vendim i KM, Nr.338, Dt.Aktit:06.06.2018, Dt.Miratimit:06.06.2018, Fletore Zyrtare Nr.84, 8 Qershor 2018, Faqe:5225.
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË MENAXHIMIT TË BURIMEVE UJORE
Vendim i KM, Nr.221, Dt.Aktit:26.04.2018, Dt.Miratimit:26.04.2018, Fletore Zyrtare Nr.61, 30 Prill 2018, Faqe:3604
Për miratimin e rregullave për shpalljen  e zonave të veçanta të ruajtjes
Vendim i KM, Nr.369, Dt.Aktit:29.05.2019, Dt.Miratimit:29.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.80, 3 Qershor 2019, Faqe:6049.
Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare
Vendim i KM, Nr.303, Dt.Aktit:10.05.2019, Dt.Miratimit:10.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.68, 3 Qershor 2019, Faqe:5128.
Për kriteret e ushtrimit, të miratimit e monitorimit të veprimtarive kërkimore- shkencore në zonat e mbrojtura mjedisore
Vendim i KM, Nr.302, Dt.Aktit:10.05.2019, Dt.Miratimit:10.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.68, 3 Qershor 2019, Faqe:5124.
Për rregullat, kriteret dhe procedurat për përdorimin e shpellave për qëllime turistike
Vendim i KM, Nr.414, Dt.Aktit:19.06.2019, Dt.Miratimit:19.06.2019, Fletore Zyrtare Nr.89, 21 Qershor 2019, Faqe:6394. 
Vendim i KM, Nr.57, Dt.Aktit:06.02.2019, Dt.Miratimit:06.02.2019, Fletore ZyrtareNr.15, 12 Shkurt 2019, Faqe:516. 
Vendim i KM, Nr.171, Dt.Aktit:27.03.2019, Dt.Miratimit:27.03.2019, Fletore Zyrtare Nr.46, 4 Prill 2019, Faqe:3707.
Vendim i KM, Nr.201, Dt.Aktit:10.04.2019, Dt.Miratimit:10.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.54, Faqe:4113.
Vendim i KM, Nr.232, Dt.Aktit:17.04.2019, Dt.Miratimit:17.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.56, Faqe:4490.
Vendim i KM, Nr.237, Dt.Aktit:17.04.2019, Dt.Miratimit:17.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.57, Faqe:4549.
Vendim i Kuvendit, Nr.47/2019, Dt.Aktit:18.04.2019, Dt.Miratimit:18.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.61, Faqe:4655.
Vendim i KM, Nr.255, Dt.Aktit:24.04.2019, Dt.Miratimit:24.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.61, Faqe:4732.
Vendim i KM, Nr.256, Dt.Aktit:24.04.2019, Dt.Miratimit:24.04.2019, Fletore Zyrtare Nr.61, Faqe:4734.
Vendim i KM, Nr.359, Dt.Aktit:29.05.2019, Dt.Miratimit:29.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.80, Faqe:6023.
Vendim i KM, Nr.360, Dt. Aktit:29.05.2019, Dt.Miratimit:29.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.80, Faqe:6024.
Vendim i KM, Nr.369, Dt.Aktit:29.05.2019, Dt.Miratimit:29.05.2019, Fletore Zyrtare Nr.80, Faqe:6049.
Vendim i KM, Nr.414, Dt.Aktit:19.06.2019, Dt.Miratimit:19.06.2019, Fletore Zyrtare Nr.89, Faqe:6394.
Vendim i KM, Nr.413, Dt.Aktit:19.06.2019, Dt.Miratimit:19.06.2019, Fletore Zyrtare Nr.90, Faqe:6463.
Vendim i KëshillitKombëtartëUjit, Nr.6, Dt.Aktit:12.06.2019, Dt.Miratimit:12.06.2019, Fletore Zyrtare Nr.95, Faqe:7030.
Vendim i KM, Nr.464, Dt.Aktit:03.07.2019, Dt.Miratimit:03.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.97, Faqe:7083.
Udhëzim, Nr.7, Dt.Aktit:22.07.2019, Dt.Miratimit:22.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.109, Faqe:8138.    
Vendim i KM, Nr.520, Dt.Aktit:25.07.2019, Dt.Miratimit:25.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.112, Faqe:8375.
 
PËR KRIJIMIN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË KOMBËTARE TË MJEDISIT
Vendim i KM, Nr.568, Dt.Aktit:17.07.2019, Dt.Miratimit:17.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.121, Faqe:8924.
 
PËR MIRATIMIN E KOMPETENCAVE, MËNYRËN E ORGANIZIMITDHE TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË KOMBËTARE TË BREGDETIT
Vendim i KM, Nr.569, Dt.Aktit:17.07.2019, Dt.Miratimit:17.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.121, Faqe:8926.
PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË PYJEVE
Vendim i KM, Nr.570, Dt.Aktit:17.07.2019, Dt.Miratimit:17.07.2019, Fletore Zyrtare Nr.121, Faqe:8929.
 
***
logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Na ndiqni: