Zonat e Mbrojtura Detare (ZMD)

PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT

LOGO COLOUR MPA NETWORKS

Kur menaxhohen në mënyrë efektive, Zonat e Mbrojtura Detare (ZMD) janë një nga mjetet më të rëndësishme për ruajtjen e biodiversitetit detar. Por për t’u arritur ky objektiv, ZMD Mesdhetare kanë nevojë për më shumë kapacitete njerëzore, aftësi menaxhuese dhe burime financiare. Me kalimin e viteve, menaxhuesit e ZMD kanë kuptuar se puna së bashku do të ndihmonte në adresimin e disa prej sfidave me të cilat ato përballen. Projekti MPA NETWORKS synon të rrisë këtë dinamikë me forcimin e rrjeteve të menaxhuesve të ZMD në të gjitha nivelet në Mesdhe.

Cili do të jetë rezultati i pritur?

ZMD do të fuqizohen për të shërbyer për qëllimin e tyre dhe të japin rezultatet për ruajtjen e natyrës dhe në mbështetjen e jetesës sonë.

Projekti MPA NETWORKS do të përqëndrohet në ofrimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për sfidat që kërkojnë një qasje që tejkalon kufijtë e ZMD. Këto sfida përfshijnë çështjen globale të efektivitetit të menaxhimit dhe më saktësisht menaxhimin e Peshkimit në Shkallë të Vogël (peshkimi artizanal), ruajtjen e specieve të lëvizshme dhe zhvillimin e mekanizmave të qëndrueshëm të financimit në ZMD.

Aktivitetet e mëposhtme do të organizohen në një periudhë nga Nëntori 2019 deri në Prill 2022 me një qasje ndërsektoriale për të përdorur dhe zbatuar metodologjitë dhe mjetet e zhvilluara gjatë projekteve të mëparshme (Program Med dhe të tjerë). Ky proces do të mbështetet nga rrjetet e aktorëve që ndajnë të njëjtat interesa në nivele të ndryshme (grupe tematike, aleanca kombëtare ose ndërkombëtare, bashkëpunim mesdhetar).

Screenshot 1

 • 9 projekte pilot në 7 vende mesdhetare po zbatohen për të adresuar aspekte të sfidave të përshkruara më sipër.
 • Përvoja e krijuar dhe mjetet për të mbështetur menaxhimin do të ndahen midis komunitetit mesdhetar të menaxhuesve të ZMD. Këto përvoja do të ndihmojnë gjithashtu një program të përhershëm trajnimi mesdhetar që u zhvillua së fundmi dhe që do të zhvillohet më tej lidhur me objektivat e projektit MPA NETWORKS.
 • Aktivitete specifike të rrjetëzimit midis ZMD do të organizohen për mbështetjen e drejtpërdrejtë midis kolegëve të vendeve të ndryshme.
 • Në një nivel më të gjerë, rrjetet kombëtare ose ndërkombëtare të menaxhuesve të ZMD do të mbështeten për të ndërtuar aleanca të forta që ndajnë sfida të ngjashme.
 • Për të ndërtuar sinergji, bashkëpunimi midis rrjeteve do të vendoset gjithashtu, në Mesdhe dhe më gjerë.
 • Pjesëmarrje në Edicionin e 3-të të Forumit Mesdhetar të ZMD, i cili është një proces që zhvillohet çdo 4 vjet, dhe do të hartojë udhërrëfyesin pas vitit 2020 për efikasitetin e ZMD.
 • Workshop-e për ndarjen e përvojave për menaxherët e ZMD do të organizohen gjithashtu në vitin 2021, për të shqyrtuar sfidat e efektivitetit të menaxhimit.
 • Së fundmi, forcat e bashkuara të këtyre rrjeteve do të krijojnë një zë të koordinuar të ZMD me rekomandime të përbashkëta për të mbështetur politikë-bërjen e ZMD në nivelet ndërkombëtare, mesdhetare dhe kombëtare.

Projekti MPA NETWORKS ka një buxhet prej rreth 2.7 milion euro dhe është bashkëfinancuar nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal në kuadër të programit Interreg- Med të Bashkimit Evropian. Projekti drejtohet nga MedPAN dhe ka 9 partnerë të tjerë në Francë, Itali, Kroaci, Greqi, Slloveni, Shqipëri dhe Spanjë.

MPA NETWORKS bashkon 10 partnerë mesdhetarë, kryesisht organe të menaxhimit të MAP, nga 7 vende: Shqipëri, Kroaci, Francë, Greqi, Itali, Slloveni, Spanjë dhe Francë. Projekti do të zbatohet midis nëntorit 2019 dhe prillit 2022.

RRJETET E MPA - Mbështetni efektivitetin e MPA-ve përmes rrjeteve të forta dhe të lidhura në Mesdhe - është një projekt i zgjedhur në tetor 2019 nën Thirrjen e 3-të për projekte modulare të Programit Interreg MED. Vendet e synuara nga projekti janë Franca, Italia, Kroacia, Greqia, Sllovenia, Shqipëria dhe Spanja.

Partneriteti përbëhet nga 10 organizata:

 • MedPAN në Francë duke vepruar si Partner kryesor (LP)
 • Park, Parku Kombëtar Port Cros në Francë
 • Konsorciumi i Menaxhimit të Portofino MPA në Itali
 • ZM, Zona e Mbrojtur Detare "Torre del Cerrano" në Itali
 • Konsorciumi i Menaxhimit të Torre Guaceto në Itali
 • Park, Instituti Publik Parku Kombëtar Brijuni në Kroaci
 • Agenci, Agjencia e Menaxhimit të Parkut Kombëtar Detar të Zakynthos në Greqi
 • Institute Instituti Publik Parku i Peisazheve Strunjan në Slloveni
 • Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri
 • Fondacioni Marilles në Spanjë

Në Shqipëri MPA NETWORKS implementohet  nga  INCA, me projektin pilot të titulluar:

PESHKIM I QËNDRUESHËM ARTIZANAL DHE REKREATIV NË ZONËN E MBROJTUR DETARE  KARABURUN-SAZAN.

INCA si pjesë e këtij rrjeti po luan një rol kryesor në përmirësimin e kushteve për peshkimin artizanal dhe menaxhimin e tij, duke shpërndarë praktikat më të mira përmes krijimit të një sistemi monitorimi të peshkimit, në bashkëpunim me peshkatarë dhe studiues shkencor.

Me teper informacione për projektin gjnei në faqen zyrtare: https://mpa-networks.interreg-med.eu/

KLIKO

screenshot_2.jpg