Services

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve

INCA

INCA synon rritjen dhe aktivizimin e burimeve njerëzore nëpërmjet nxitjes së formimit profesional për mbrojtjen e natyrës në bazë të parimit të zhvillimit të qëndrueshëm e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve. Edukimin qytetar, social, teknik, shkencor e kulturor të cdo lloj forme, sipas koncepteve, normave dhe standarteve kombëtare dhe ndërkombëtare. Harmonizimin e burimeve njerëzore e materialeve dhe vënien e tyre në shërbim të zhvillimeve rajonale në fushën mbrojtjes së mjedisit, veçanërisht të natyrës, të formimit profesional dhe punësimit, afrimit dhe integrimit të vendit në rajon, Europë e më gjerë.

INCA ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën kërkimore e studimore dhe proçesin e ngritjes së kapaciteteve:

  • Vlerësime për biodiversitetin dhe “shërbimet mjedisore”
  • Kryerja e studimeve të visibilitetit dhe përgatitja e dokumentave strategjike;
  • Përgatitja e planeve të menaxhimit (zonat e mbrojura, zonat bregdetare, pyjet, plane turizmi);
  • Trajnime për edukimin mjedisor dhe aktivitet për ngritje kapacitetesh
  • Përgatitja e datebase-ve dhe të kartografimit (GIS);
  • Organizimi dhe lehtësimi i takimeve e workshope-ve

Ne synojmë të jemi pjesë e projekteve europiane  që zhvillohen për realizimin e programeve të zhvillimit mjedisor

Përgatitja e datebase-ve dhe të kartografimit (GIS)

Kryerja e studimeve të visibilitetit dhe përgatitja e dokumentave strategjike;

Trajnime për edukimin mjedisor dhe aktivitet për ngritje kapacitetesh

Përgatitja e planeve të menaxhimit (zonat e mbrojura, zonat bregdetare, pyjet, plane turizmi)

Kryerja e kërkimeve shkencore për florën e faunën dhe për mjedisin në tërësi.

Aktivitete, projekte kombëtare e ndërkombëtare, publikimi i rezultateve

logo

Rruga Islam Alla, Pallati IVEA, Kat I, Tirana, Albania

Follow us: