Thirrje e Hapur për Projekt-Propozime

Thirrje e Hapur për Projekt-Propozime

Thirrje e Hapur për Projekt-Propozime

 

Referenca e Buxhetit: Financuar nga BE në Shqipëri, nën programin “Mbështetje për Kapacitetet e Shoqërisë Civile” 

 

Kontrata e grantit: Nr. 2018/395-785

 

Autoriteti nënkontraktues: Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – INCA

 

Udhëzime për Aplikantët

 

Skema e Minigranteve për OMSHC-të “Për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për advokaci dhe pjesëmarrje publike në proceset vendimmarrëse mbi përdorimin e menaxhimin e resurseve natyrore”.

 

Afati i dorëzimit për aplikimin e plotë: 11 Dhjetor 2018 (ora 17:00)

 

Afati përfundimtar: 21 Dhjetor 2018  (ora 14:00)

 

Shënim:

Kjo është një Thirrje e hapur për Propozime ku të gjitha dokumentet do të dorëzohen së bashku. Në shkallën e parë, do të verifikohet vetëm dokumentacioni për kualifikimin. Më pas, për aplikantët të cilët janë përzgjedhur, propozimi i plotë do të vlerësohet nga një Komision Vlerësues. Pranueshmëria do të kontrollohet në bazë të dokumenteve mbështetëse të kërkuara nga Autoriteti nënkontraktues dhe do të dërgohet së bashku me aplikimin. Në raste të veçanta, pas fazës së vlerësimit do të kërkohen edhe dokumente mbështetëse dhe /ose sqarime.