Lidhje

Lidhje

INSTITUCIONE SHTETERORE

Ministria e Jashtme
www.mfa.gov.al

Ministria e Brendshme
www.moi.gov.al
Ministria e Mbrojtjes    
 www.mod.gov.al 
Ministria e Integrimit                   
www.mie.gov.al
Ministria e Financës 
www.minfin.gov.al
Ministria e Ekonomise,Tregëtisë dhe Energjitikës
 www.mete.gov.al
Ministria e Drejtësisë
www.justice.gov.al
Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
www.mppt.gov.al
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës
 www.mash.gov.al
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta     
www.mpcs.gov.a
Ministria e Shëndetësisë
www.moh.gov.al
Ministria e Bujqësise, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
www.mbumk.gov.al
Ministria e Turizmit,Kultures,Rinise dhe Sporteve
www.mtkrs.gov.al
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave    
www.moe.gov.al 

Ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit  
www.mitik.gov.al


ORGANIZMA

INSTITUTE KERKIMORE


TE TJERA